De Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter omschrijft nauwkeurig wat de verschillende partijen moeten doen bij ziekte van een werknemer.

De werkgever is verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke werknemer.

Ook de werknemer zal er alles aan moeten doen om re-integratie mogelijk te maken.
Hierbij hoort ook het accepteren van passende arbeid, eventueel bij een andere werkgever!
De Wet Verbetering Poortwachter is zoals weergegeven een wet en is dan ook niet vrijblijvend maar een verplichting.

Verplichtingen werkgever

 • U geeft een ziekmelding binnen twee werkdagen door aan Anders Verzuimmanagement middels het digitaal verzuimportaal.
 • U gaat samen met uw werknemer aan de slag met de re-integratie.
 • Is uw werknemer zes weken of langer ziek? Dan schrijft u samen een Plan van aanpak. Hierin staat wat u en uw werknemer gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Basis voor het Plan van aanpak is de Probleemanalyse die u ontvangt van uw (bedrijfs)arts.
 • Als er sprake is van langdurig ziekteverzuim (zes weken of langer), dan houdt u een re-integratiedossier bij. Dit gebeurt automatisch in het digitaal verzuimportaal wanneer u dit vult en up date met de gegevens betreffende het verzuim.
 • U bespreekt elke zes weken de voortgang met uw werknemer en past het Plan van aanpak waar nodig aan. Een bijstelling in het plan van aanpak is noodzakelijk bij stagnatie van de re-integratie en bij grote wijzigingen binnen het verzuim ( bijvoorbeeld als er een opbouwschema is opgesteld)
 • U meldt uw werknemer ziek bij het UWV, uiterlijk op de eerste werkdag nadat uw werknemer 42 weken ziek is. Deze melding kunt u digitaal doen via het werkgeversportaal van het UWV
 • Als uw werknemer een jaar ziek is, stelt u rond deze datum samen met hem de (Eerstejaars-)evaluatie op. U bepaalt samen een beoogd re-integratieresultaat, inclusief Plan van aanpak.
 • Na 20 maanden stelt u in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op, met alle afspraken en concrete resultaten rondom de geplande werkhervatting.
 • U moet uw zieke werknemer op grond van de wet twee jaar lang minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of cao kan dit percentage hoger zijn dan 70%.

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Werkgevers zijn verplicht zieke werknemers twee jaar lang ten minste 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. In deze twee jaar moeten werkgever en werknemer er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Liefst in zijn eigen (aangepaste) werk of ander werk bij zijn eigen werkgever. En als het niet anders kan bij een andere werkgever.

Verplichtingen werknemer

Hij houdt zich aan redelijke re-integratievoorschriften.

 • Als een werknemer zich heeft ziekgemeld, moet hij bereikbaar zijn voor werkgever en Anders Verzuimmanagement.
 • Wil uw werknemer op vakantie, dan moet u hier als werkgever toestemming voor geven. Dit is niet anders dan bij een gezonde werknemer. De (bedrijfs)arts kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het herstel.
 • Uw werknemer werkt actief mee aan zijn herstel en de re-integratie en verschijnt op het spreekuur van de (bedrijfs)arts.
 • Denkt uw werknemer te weten wanneer hij het werk weer kan hervatten? Dan meldt hij dit aan u.
 • Als hij zijn huidige functie niet (volledig) kan uitoefenen, dan moet hij aangepast of vervangend werk doen.

Tijdlijn Wet Verbetering Poortwachter

Tijdlijn Wet Verbetering Poortwachter

Dag 1: verzuimmelding

De verzuimmelding dient te worden verricht in het digitaal verzuimportaal.

Week 6: Bedrijfsarts

Uiterlijk in de zesde week maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Hierin staat hoe groot de kans is op volledig herstel van de zieke werknemer, wanneer hij verwacht dat de werknemer in zijn werk of in ander werk kan hervatten en welke structureel functionele mogelijkheden de zieke heeft.

Bescherming privacy

Vanuit bescherming van de (medische) privacy mag de bedrijfsarts de werkgever nooit inlichtingen verschaffen over de ziekte van de werknemer of welke medicijnen of therapieën hiervoor zijn voorgeschreven.

De bedrijfsarts kan tot het oordeel komen dat de door de huisarts/specialist voorgeschreven therapie ineffectief is en vervolgens doorverwijzen naar een andere therapeut. De werknemer kan echter niet gedwongen worden zich onder behandeling te stellen van deze therapeut.

De inzet van de bedrijfsarts in uiterlijk week 6 is verplicht.

Rapportage

De bedrijfsarts zal in zijn rapportage van het laatste consult aangeven wanneer een vervolgconsult aan te raden is . Uw casemanager van Anders Verzuimmanagement zal hierover overleg plegen met u.

Bij Wet is vastgelegd dat een werknemer ook zonder overleg met zijn werkgever een consult mag aanvragen bij de bedrijfsarts. Hiervan zal alleen een verslag komen indien de bedrijfsarts dit nodig acht en de werknemer hier toestemming voor verleent.

Het Plan van Aanpak

Binnen 8 weken na de ziekmelding (of maximaal 2 weken na de probleemanalyse) stel je samen
met de medewerker een plan van aanpak op. In dit plan beschrijf je wat jullie beiden kunnen doen om de medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

De door de bedrijfsarts opgestelde Probleemanalyse vormt de leidraad voor het plan van aanpak. Dit plan dient door zowel werkgever als werknemer te worden ondertekend. Zorg ervoor dat dit plan ook in het re-integratiedossier in het digitaal verzuimportaal komt.

Indien er wijzigingen plaatsvinden binnen de verzuimsituatie, met name wanneer de re-integratie vertraging oploopt, zorg dan dat je het plan van aanpak zo snel mogelijk bijstelt. Alle getekende plannen van aanpakken dienen te worden opgeslagen in het digitaal verzuimportaal.

Plannen van aanpak kunnen worden opgemaakt door Anders Verzuimmanagement of door de werkgever.

Evaluatie

Gedurende het gehele verzuim dient regelmatig, met een maximale interval van 6 weken, evaluatie plaats te vinden. Contact momenten tussen werkgever en werknemer zijn van belang en UWV-documenten dienen indien nodig te worden bijgesteld.

42ste week melding

 • Wanneer de medewerker 42 weken ziek is, meld jij als werkgever de medewerker ziek bij het UWV. Dit kun je met een formulier van het UWV doen of online via hun website.
 • TIP: Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat uw werknemer 42 weken ziek is. Deze melding kunt u digitaal doen via het werkgeversportaal van het UWV

De 42ste week melding dient op tijd gedaan te worden anders verloopt de Poortwachter termijn. Dit kan financiële gevolgen hebben door de boete die het UWV kan opleggen, tevens heeft het te laat indienen van de 42e week melding een opschortende werking bij de WIA aanvraag.

Week 48-52 BML

Indien werknemer tussen week 48 en week 52 minder dan 65% hersteld is en de verwachting niet is dat herstel binnen 15 maanden na de eerste ziekte dag aan de orde is, dient er door de bedrijfsarts een Benutbare mogelijkheden lijst/ functionele mogelijkheden lijst te worden opgesteld. In die lijst geeft de bedrijfsarts aan wat de beperkingen zijn van de medewerker.

Aan de hand van deze lijst zal een arbeidsdeskundig onderzoek worden uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek bekijkt de arbeidsdeskundige de mogelijkheden in eigen of ander passend werk binnen de organisatie, zijn die er niet dan zal er worden geadviseerd het z.g.n. spoor twee traject in te zetten. Dat wil zeggen dat werknemer zal gaan re-integreren bij een andere werkgever.

Neem het verslag van dit rapport op in het re-integratiedossier. Het rapport dient door zowel werknemer als werkgever ondertekend te worden.

In week 58 dient uiterlijk re-integratie in spoor twee te worden ingezet. Loopt de re-integratie minder voorspoedig dan verwacht, dan dient het Plan van aanpak te worden bijgesteld in de eerste jaarevaluatie.

Week 52 eerstejaars evaluatie

Samen met de werknemer kijk je terug op het afgelopen jaar. Je bespreekt de voortgang van het re-integratieproces in een evaluatie. Je bespreekt samen hoe de re-integratie er in het tweede jaar uit gaat zien, inclusief concrete doelen, activiteiten en gewenste resultaten. Besproken en gemaakte afspraken dienen te worden vastgelegd.

Week 58 start re-integratie traject (2de spoor)

De zieke medewerker gaat buiten de poorten van de werkgever aan de slag.
Tijdens het re-integratie traject dient een re-integratie verslag te worden gemaakt. Benoem in dit re-integratie verslag onder andere alle gemaakte en onderzochte afspraken van de mogelijkheden naar werkhervatting. Het getekende re-integratieverslag dient te worden toegevoegd aan het digitaal verzuimportaal.

Evaluatie

Gedurende het gehele verzuim dient regelmatig, met een maximale interval van 6 weken, evaluatie plaats te vinden. Contact momenten tussen werkgever en werknemer zijn van belang en documenten dienen indien nodig te worden bijgesteld.

Week 90: eindevaluatie

Voor de eindevaluatie dient een actueel oordeel te worden opgemaakt door de bedrijfsarts.

In de eindevaluatie zelf een verslag van de re-integratie en welke documenten worden meegestuurd aan het UWV voor de WIA aanvraag. Dit dient te worden toegevoegd aan het digitaal verzuimportaal.

Week 91 aanvraag WIA

Aanleveren van het volledig re-integratie dossier aan het UWV.