Met ingang van 1 juli 2017 wordt de Arbowet aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op de rol van de bedrijfsarts, de nadruk op preventie en de andere rollen van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

De belangrijkste wijzigingen op een rij zijn:

 • Aan de inhoud van het basiscontract met de arbodienstverlener worden minimumeisen gesteld;
 • De werknemer krijgt het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te consulteren, ook als geen sprake is van ziekte;
 • De werknemer heeft het recht op een second opinion door een tweede bedrijfsarts, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartoe verzetten;
 • De bedrijfsarts moet in de gelegenheid worden gesteld iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken;
 • De Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie;
 • De sanctioneringsmogelijkheden door de Inspectie SZW worden uitgebreid.

Wat betekent dit voor u?

Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot en met 31 mei 2018 de tijd om bestaande contracten aan te passen. Wanneer u een contract afsluit na 1 juli 2017 moet deze aan de gewijzigde wetgeving voldoen. Vanaf 1 juli 2017 kunnen werknemers al een beroep doen op de nieuwe wetgeving. Het is dan ook raadzaam om al op korte termijn aanvullende afspraken te maken met uw arbodienstverlener.

Punten om op te nemen in een nieuw arbocontract of in aanvullende afspraken zijn:

 • een omschrijving hoe de toegang tot de bedrijfsarts geregeld is;
 • dat de bedrijfsarts iedere werkplek moet kunnen bezoeken;
 • de manier waarop werknemers een second opinion bij een andere bedrijfsarts kan aanvragen;
 • een beschrijving van de klachtenprocedure, waarin duidelijk wordt hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening van de arbodienst ofbedrijfsarts kan indienen;
 • hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld;
 • dat de bedrijfsarts of arbodienst een advies over preventie aan de werkgever geeft;
 • dat de bedrijfsarts tijd moet kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

Pas uw documenten en contracten op tijd aan

De kans is groot dat uw beleids- en veiligheidsdocumenten na de wetswijziging niet meer aan de wettelijke vereisten voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het arbobeleid, het verzuimbeleid en de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Wacht niet te lang en ga op korte termijn aan de slag te gaan met de komende wijzigingen in de Arbowet.

Hulp nodig?

Anders Verzuimmanagement is al voorbereid op deze wetswijziging en helpt u graag indien u vragen heeft. Stuur ons een e-mail of bel: 085 210 4775