Met ingang van 1 juli 2017 wordt de Arbowet aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op de rol van de bedrijfsarts, de nadruk op preventie en de andere rollen van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening.

De belangrijkste wijzigingen op een rij zijn:

  • Aan de inhoud van het basiscontract met de arbodienstverlener worden minimumeisen gesteld;
  • De werknemer krijgt het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te consulteren, ook als geen sprake is van ziekte;
  • De werknemer heeft het recht op een second opinion door een tweede bedrijfsarts, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartoe verzetten;
  • De bedrijfsarts moet in de gelegenheid worden gesteld iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken;
  • De Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie;
  • De sanctioneringsmogelijkheden door de Inspectie SZW worden uitgebreid.

Lees meer…