Met ingang van 1 juli 2017 bent u als werkgever verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts. Dit is geregeld in de nieuwe Arbowet die op 1 juli 2017 van kracht wordt.

Als werkgever wordt u geacht te handelen conform de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent dat u verplicht bent om te zorgen voor deskundige ondersteuning bij de ziekteverzuimbegeleiding, het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen en toetsing en advies van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. U kunt dit op twee manieren inrichten: via een vangnetregeling of via een maatwerkregeling. Lees meer…