• Home
  • Nieuws
  • Checklist arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 juli 2016 2/2

Checklist arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 juli 2016 2/2

Het arbeidsrecht is en blijft volop in beweging. Per 1 juli 2016 vindt een aantal arbeidsrechtelijke wijzigingen plaats. Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij meest relevante wijzigingen op een rijtje gezet.
Deel 2


Checklist arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 juli 2016, deel 2.

Besluit overgangsrecht transitievergoeding - deel komt te vervallen met ingang van 1 juli 2016.

Op 1 juli 2015 is het Besluit overgangsrecht transitievergoeding in werking getreden. Dit Besluit heeft als doel dubbele betalingen te voorkomen. Sinds 1 juli 2015 geldt namelijk dat een werkgever een transitievergoeding verschuldigd is aan de werknemer, mits aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Echter, de werkgever kan bij een beëindiging van een arbeidsovereenkomst tegelijkertijd ook gebonden zijn aan afspraken omtrent een vergoeding, gemaakt voor 1 juli 2015. Het Besluit overgangsrecht transitievergoeding is/was bedoeld om dit in goede banen te leiden.
Kort gezegd regelt het betreffende Besluit dat - indien sprake is van lopende collectieve afspraken met verenigingen van werknemers (in een cao of een sociaal plan) - deze afspraken voorgaan op de transitievergoeding. Indien sprake is van overige lopende afspraken (gemaakt tussen de individuele werknemer en de werkgever of gemaakt tussen de werkgever en de OR), dan heeft de werknemer de keuze tussen de transitievergoeding of de vergoedingen/voorzieningen op grond van de overige lopende afspraken.
In het Besluit is opgenomen dat indien per 1 juli 2015 geldende aanspraken, of onderdelen daarvan, na die datum uitdrukkelijk worden verlengd, worden gewijzigd of komen te vervallen, de overgangsregeling niet langer van toepassing is. Op dat moment is hoe dan ook de transitievergoeding verschuldigd, al dan niet naast de eventueel gewijzigde afspraak.
Voor de collectieve afspraken met verenigingen van werknemers is een einddatum opgenomen. De
overgangsregeling geldt namelijk tot uiterlijk 1 juli 2016. Partijen hebben zo de tijd gekregen om nieuwe afspraken te maken. Mochten er echter geen nieuwe afspraken worden gemaakt, dan is de werkgever gehouden de afspraken na te komen én de transitievergoeding te voldoen.
Voor overige lopende afspraken is afgezien van het stellen van een algemene einddatum. Het argument hiervoor is dat werknemers door het keuzemodel geen nadeel ondervinden.

Wet aanpak schijnconstructies (WAS) - deels uitgesteld tot 1 januari 2017.

In de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is het verbod op het inhouden of verrekenen van bedragen (zoals vergoedingen of andere kosten) met het wettelijk minimumloon opgenomen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving treedt dit verbod niet met ingang van 1 juli 2016 in, maar is dit uitgesteld tot 1 januari 2017.

Op dit verbod is overigens onlangs een uitzondering aangenomen die tevens met ingang van 1 januari 2017 in werking zal treden. Het betreft het verrekenen van huisvestingskosten en premies ziektekostenverzekeringen voor werknemers.

Wet minimumloon - vanaf 1 juli 2016

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2016 verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2016 het minimum maandloon: € 1.537,20, het minimum weekloon: € 354,75 en het minimum dagloon: € 70,95.

De wijzigingen kunnen aanleiding zijn om bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst en/of het personeelshandboek in uw organisatie aan te passen. Tevens is het raadzaam om bij een ontslagzaak advies in te winnen. Wellicht geldt bij een ontslag de verplichting om naast een transitievergoeding een vergoeding uit een collectieve suppletieregeling of wachtgeldregeling aan de werknemer te voldoen. Wat is dan regel en uitzondering?

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen.

Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Bron: HR Praktijk.nl