• Home
  • Nieuws
  • Checklist arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 juli 2016 1/2

Checklist arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 juli 2016 1/2

Het arbeidsrecht is en blijft volop in beweging. Per 1 juli 2016 vindt een aantal arbeidsrechtelijke wijzigingen plaats. Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij meest relevante wijzigingen op een rijtje gezet.
Deel 1


Checklist arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 juli 2016, deel 1.

Huis voor Klokkenluiders - vanaf 1 juli 2016

Met de oprichting van Huis voor Klokkenluiders beoogt men de positie van klokkenluiders beter te beschermen. De taak van het Huis voor Klokkenluiders is tweeledig. Enerzijds heeft het een adviserende taak richting werknemers: in het geval een werknemer van mening is dat er een misstand gaande is bij de werkgever, dan kan het Huis voor Klokkenluiders de werknemer adviseren hoe daarmee moet worden omgegaan. Anderzijds heeft het Huis voor Klokkenluiders als taak/bevoegdheid een gemelde misstand te onderzoeken.

Een belangrijke wijziging in dit kader is voorts de verplichting voor werkgevers een procedure vast te stellen hoe om te gaan met een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Deze verplichting geldt voor werkgevers waar meer dan 50 personen werkzaam zijn.

Een werkgever heeft alle baat bij een deugdelijke meldprocedure. Indien de werkgever namelijk geen interne meldprocedure heeft of geen adequate opvolging aan een melding geeft, hebben werknemers het recht hun vermoeden van een misstand bij het Huis voor Klokkenluiders te melden. Dit kan tot gevolg hebben dat de organisatie geen regie houdt over de afhandeling van de melding. Bovendien komt gevoelige bedrijfsinformatie in handen van opsporingsinstanties en toezichthouders. De vertrouwelijkheid van de informatie is dan niet altijd gewaarborgd. In het geval meldingen in de openbaarheid worden gebracht, kunnen deze leiden tot substantiële imagoschade en/of schadeclaims.

Check of u als werkgever een goede interne meldstructuur heeft.

Ketenregeling - vanaf 1 juli 2016

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan maximaal drie keer achtereenvolgend worden aangegaan zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De vierde daaropvolgende arbeidsovereenkomst zal worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Om te voorkomen dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, kan de keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten worden doorbroken door een tussenpoos te hanteren van meer dan zes maanden.

Voor sommige branches is de tussenpoos van zes maanden een te zware beperking op de bedrijfsvoering gebleken ten opzichte van de situatie vóór 1 juli 2015. Voorheen was een tussenpoos van drie maanden immers voldoende om de keten te doorbreken. De wetswijziging op dit punt houdt in dat bij cao de te hanteren tussenpoos van zes maanden kan worden teruggebracht naar drie maanden. Dit is mogelijk voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht. De cao Open Teelten is de eerste cao met uitzondering op de ketenbepaling voor seizoensarbeid.

Bron: HR Praktijk.nl