Veelgestelde vragen

FAQ

Wij hebben een aantal veel voorkomende vragen met antwoorden bij elkaar op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neem contact met ons op en bel 085 210 4775 of stuur ons een e-mail. Wij helpen u graag verder!

besparingsgesprek

Algemeen

Ja, als werkgever bent u verplicht om een basis contract af te sluiten met een arbodienst. Dat geldt ook wanneer u bijv. 1 medewerker met een 0-uren contract in dienst heeft of wanneer u werkt met uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers. Het is dan belangrijk dat uw beleids- en veiligheidsdocumenten op orde zijn. Lees hier meer…

Jazeker. Door onze samenwerking met de Bedrijfsartsengroep hebben wij de beschikking over ruim 50 locaties in Nederland. Lees hier meer over onze BIG geregistreerde bedrijfsartsen.

Bij een ziek-uitdiensttreding onderscheidt UWV 3 categorieën van ‘ziek uit dienst’, elk met andere eisen aan het re-integratieverslag.

Categorie 1: de werknemer is korter dan 6 weken ziek

Wanneer de werknemer bij uitdiensttreding korter dan 6 weken ziek is, is er doorgaans te weinig tijd om de verzuimbegeleiding goed vorm te geven. U hoeft dan ook geen re-integratieverslag te overhandigen aan het UWV. Het UWV verlangt alleen maar van u dat u de werknemer tijdig ziek uit dienst meldt. Tijdig betekent uiterlijk op de laatste werkdag.

Categorie 2: de werknemer is 6 tot 10 weken ziek

Wanneer de werknemer 6 tot 10 weken ziek is, of als er een volledig herstel binnen 3 maanden wordt verwacht, hoeft u slechts een verkort re-integratieverslag op te stellen. Gebruik hiervoor het formulier van het UWV dat u hier kunt downloaden. De inschatting dat de werknemer binnen 3 maanden zijn eigen werk weer zou kunnen doen dient wel door de bedrijfsarts gedaan te worden! Daarnaast dient u nog steeds een ziek-uit-dienst-melding te doen bij het UWV.

Categorie 3: de werknemer is langer dan 10 weken ziek

Is de werknemer langer dan 10 weken ziek op het moment dat zijn of haar contract afloopt, dan moet u als werkgever een volledig re-integratieverslag kunnen overleggen aan het UWV. Uiterlijk in de laatste week dat uw werknemer in dienst is, vraagt hij met u een WIA-uitkering aan. Lees meer…

Vakantiedagen tijdens ziekte gelden niet als vakantiedagen. Als de werknemer tijdens zijn vakantie ziek is of ziek wordt, is er in principe sprake van ziekteverlof. De basisgedachte is namelijk: ziek tijdens vakantie is geen vakantie. Deze dagen kan je dus ook niet inhouden als vakantiedagen. De werknemer mag dus tijdens de ziekte de vakantiedagen behouden.

Ziek tijdens vakantie

Wanneer een werknemer op vakantie (in het buitenland) ziek wordt, moet hij/zij zich officieel ziek melden bij de werkgever. Hierbij is het wel belangrijk dat de werknemer de ziekte kan onderbouwen, bijvoorbeeld door onderzoek van een arts. Bij ziekte tijdens vakantie mag je als werkgever schriftelijke voorschriften aan de werknemer geven over het ontvangen van informatie die nodig is om vast te stellen of er sprake is van ziekte en recht op loondoorbetaling, of dat de vakantie gewoon doorloopt. Lees meer…

Ziekteverzuim is een kostbare zaak. Begrijpelijk dat u als werkgever zo veel mogelijk probeert om verzuim te voorkomen. En als medewerkers toch ziek worden, probeert u ze weer zo snel mogelijk (gedeeltelijk) aan het werk te krijgen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Wat doet u wanneer een medewerker zegt dat “het kan volgens de huisarts wel een week of 6 duren” en “ik moet in het begin rustig aandoen”. U bent met handen en voeten gebonden aan regelgeving. Volgens de wet mag u heel veel dingen niet vragen en als uw zieke medewerker de informatie al vrijwillig geeft, dan mag u die informatie niet vastleggen.

Schakel een arbodienst in die de juiste vragen stelt

Een werknemer moet het verzuim op de eerste dag melden aan zijn werkgever. De werknemer hoeft hierbij niet aan te geven waarom hij zich ziek meldt. De boodschap ‘ik ben ziek en kan niet werken’ is voldoende. Als werkgever mag u volgens de wet niet vragen naar medische details, de arbeidsmogelijkheden of beperkingen van uw zieke medewerker. De enige die dit wel mag vragen is de bedrijfsarts. En vanwege beroepsgeheim mag de bedrijfsarts deze informatie niet doorspelen. Als werkgever mag u volgende gegevens over de zieke werknemer vragen en registreren:

 • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
 • de vermoedelijke duur van het verzuim;
 • de lopende afspraken en werkzaamheden;
 • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling);
 • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
 • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is, in verband met het verhalen van loonkosten op deze derde (regresmogelijkheid).

U kunt als werkgever wel degelijk grip op verzuim houden door een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen. Zij kunnen door het stellen van de juiste vragen beoordelen wat de werknemer nog wel en niet kan doen. Lees meer…

Met ingang van 1 juli 2017 wordt de Arbowet aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op de rol van de bedrijfsarts, de nadruk op preventie en de andere rollen van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening.

De belangrijkste wijzigingen op een rij zijn:

 • Aan de inhoud van het basiscontract met de arbodienstverlener worden minimumeisen gesteld;
 • De werknemer krijgt het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te consulteren, ook als geen sprake is van ziekte;
 • De werknemer heeft het recht op een second opinion door een tweede bedrijfsarts, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartoe verzetten;
 • De bedrijfsarts moet in de gelegenheid worden gesteld iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken;
 • De Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie;
 • De sanctioneringsmogelijkheden door de Inspectie SZW worden uitgebreid.

Lees meer…

Jazeker! Sinds enkele jaren worden er hoge eisen aan een werkgever gesteld wanneer een medewerker (langdurig) ziek is. De kosten van ziek personeel komen namelijk de eerste 2 jaar volledig voor de rekening van de werkgever. Met een ziekengeldverzekering kunt u zich hiervoor verzekeren. Een ziekengeldverzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon dat u moet doorbetalen bij ziekte van personeel en biedt vaak dienstverlening bij het voorkomen, begeleiden en terugdringen van verzuim. Voor een vast premiebedrag verlegt u dit risico naar de verzekeraar en bent u beschermd tegen de gevolgen van langdurig ziek personeel op de continuïteit van uw onderneming. Het alternatief is om zelf een reservering te maken waarmee u de kosten kunt dekken indien deze zich voordoen. Lees meer…

Met ingang van 1 juli 2017 bent u als werkgever verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts. Dit is geregeld in de nieuwe Arbowet die op 1 juli 2017 van kracht wordt.

Als werkgever wordt u geacht te handelen conform de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent dat u verplicht bent om te zorgen voor deskundige ondersteuning bij de ziekteverzuimbegeleiding, het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen en toetsing en advies van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. U kunt dit op twee manieren inrichten: via een vangnetregeling of via een maatwerkregeling. Lees meer…

Corona

Nee. Verkoudheid is geen reden voor ziekmelding. Wel moet uw medewerker volgens de overheidsmaatregelen thuisblijven. Is werken vanuit huis geen optie? Dan is het waarschijnlijk dat u het loon van de werknemer door moet betalen. Het niet kunnen verrichten van de arbeid komt namelijk niet door schuld van de werknemer. Het UWV ziet dit geval overigens wel als arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kunt u soms voor de werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV accepteert de aanvraag alleen als de werknemer zijn werk niet thuis kan doen. Op de website van het UWV vindt u meer informatie.

Nee. Quarantaine is geen reden voor ziekmelding. Uw medewerker is in principe niet ongeschikt voor werk en hij/zij mag ook thuiswerken. Is thuiswerken geen optie? Dan is het waarschijnlijk dat u het loon van de werknemer door moet betalen. Het niet kunnen verrichten van de arbeid komt namelijk niet door schuld van de werknemer. Het UWV ziet dit geval overigens wel als arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kunt u soms voor de werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV accepteert de aanvraag alleen als de werknemer zijn werk niet thuis kan doen. Op de website van het UWV vindt u meer informatie.

Ja. Wanneer uw werknemer besmet is met Corona en door de klachten te ziek is om te werken, kunt u hem/haar ziek melden.

Wanneer de medewerker nog wel werkzaamheden kan verrichten vanuit huis kunt u de medewerker niet als ziek registreren. Wel moet uw medewerker volgens de overheidsmaatregelen thuisblijven. Is werken vanuit huis geen optie? Dan is het waarschijnlijk dat u het loon van de werknemer door moetbetalen. Het niet kunnen verrichten van de arbeid komt namelijk niet door schuld van de werknemer. Het UWV ziet dit geval overigens wel als arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kunt u soms voor de werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV accepteert de aanvraag alleen als de werknemer zijn werk niet thuis kan doen. Op de website van het UWV vindt u meer informatie.

Verzuimbegeleiding in de praktijk