Als bedrijf met personeel bent u verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor uw werknemers. Dat is vastgelegd in de Arbowet. U dient te inventariseren of en op welke manier het werk gevaarlijk en/of ongezond kan zijn voor uw werknemers. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In de RI&E worden alle arbeidsrisico’s binnen uw organisatie in kaart gebracht. Ook dient u een plan van aanpak te maken voor het beheersen van deze risico’s. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor naleving en controle.

Aangescherpte controles, voorkom een boete

We ontvangen signalen uit de markt dat de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de controles mbt RI&E heeft aangescherpt. U wordt gezien als werkgever wanneer u personeel in dienst heeft waarover u gezag voert. Dat geldt ook wanneer u bijv. 1 medewerker met een 0-uren contract in dienst heeft of wanneer u werkt met uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers. Het is dan belangrijk dat uw beleids- en veiligheidsdocumenten op orde zijn. Voldoen uw arbobeleid, uw verzuimbeleid en de Risico Inventarisatie & Evaluatie aan de wettelijke vereisten? Heeft u een basiscontract afgesloten met een arbodienstverlener? Zorg dat u alles op orde heeft, want de boetes kunnen behoorlijk oplopen.

Waar dient u verder aan te voldoen?

Als werkgever wordt u geacht te handelen conform de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent dat u verplicht bent om te zorgen voor:

  • deskundige ondersteuning bij verzuim
  • een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • het uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Basiscontract arbodienstverlener verplicht

De Arbowet verplicht werkgevers om deskundige ondersteuning te regelen bij hun arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. U maakt hierover afspraken met een arbodienstverlener. Deze moeten worden vastgelegd in een zogenaamd basiscontract. Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract, al worden er wel minimumeisen aan gesteld. U mag zelf weten of u voor een gecertificeerde arbodienst kiest om het basiscontract te sluiten (vangnetregeling), of met wie u samenwerkt om ervoor te zorgen dat alles netjes wordt uitgevoerd volgens de Arbowet (maatwerkregeling).

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Niet alleen dient u een RI&E uit te voeren; u moet er ook voor zorgen dat deze actueel is en blijft. Indien de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie wijzigen en/of veranderen dan dient u de RI&E bij te werken. Factoren die een wijziging in de arbeidsomstandigheden veroorzaken zijn bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe machines of een verbouwing van uw pand. Ook bij een nieuwe wetgeving of als de stand van de techniek veranderd is, dient de RI&E bijgewerkt of opnieuw uitgevoerd te worden. Anders Verzuimmanagement helpt u graag met het uitvoeren en actualiseren van uw RI&E. Lees hier meer…

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) / Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

Werknemers hebben het recht hebben om zich periodiek medisch te laten onderzoeken om hun gezondheid te toetsen in relatie tot hun werk. Dit wordt gedaan door een Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Steeds vaker wordt een PAGO uitgebreid naar een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Een PMO gaat wat verder dan het PAGO en kijkt ook naar de algehele gezondheid en levensstijl van een werknemer (roken, drinken, sporten). Bovendien zet een PMO in op het nemen van preventieve maatregelen of interventie, als dat nodig is. Ook voor het uitvoeren van een PAGO of PMO kunt u bij ons terecht. Wanneer wij een PMO uitvoeren is deze altijd gebaseerd op de RI&E. Wij richten het dus op maat voor u in. Lees hier meer…

Hulp nodig bij het op orde brengen van uw documenten?

Onze adviseurs staan voor u klaar! Mail ons of bel 085 210 4775.